Konsumentkreditlagen

Som konsument har du rättigheter som kan vara bra att gå igenom när du står inför ett dilemma vid upprättande av en kredit eller ett lån. Den absolut bästa källan som då finns att tillgå, är Konsumentkreditlagen som vi i den här artikeln ska behandla ingående. Konsumentkreditlagen är nämligen tvingande till konsumentens förmån, vilket gör att du har lagen på din sida om en kreditgivare mot förmodan skulle erbjuda sämre villkor.

Innebörden av Konsumentkreditlagen

Till att börja med måste du som konsument vara uppmärksam på vad Konsumentkreditlagen innefattar samt vad den inte tar hänsyn till.

Konsumentkreditlagen avser

  • Kredit- och låneavtal mellan konsument och företag, såsom en bank eller näringsidkare
  • Avbetalning på kredit av varor och/eller tjänster

Konsumentkreditlagen avser inte

  • Studielån eller inlämning på pantbanker
  • Vid fakturaköp eller vid bostadslån där bostaden står som säkerhet (dock gäller lagen till viss del)

Invändningar och krav på utlåtande

Ett lån eller en kredit betyder att en kreditupplysning tas på dig som konsument för att säljaren eller kreditgivaren ska kunna göra sig en rimlig bedömning om din ekonomiska situation, vilket kredittak som ska sättas, räntesatsen samt om du överhuvudtaget är en lämplig kandidat. Detta moment är något som du som konsument inte kan styra över. Vad du däremot har rätt att kräva är ett utlåtande från långivaren/kreditgivaren beträffande de skäl som avgjorde huruvida du fick lånet/krediten eller inte. Du kan således begära ut orsaken till beslutet.

Som konsument har du även rätt att aldrig finna dig i sämre villkor än de som figurerar i lagen. Med detta sagt, kan du som anser att villkoren i avtalet strider mot lagens regler, kräva att kreditgivaren ändrar detta. Har du redan erhållit ett lån eller en kredit som då innebär att säljaren är skyldig dig en summa, har du din fulla rätt att kräva en återbetalning av giltigt belopp, helt utan kostnad.

Ångerrätten

En konsument har alltid rätt att ångra sitt köp eller sin kredit. Du har då 14 dagar på dig att säga upp avtalet utan att behöva ange ett giltigt skäl. Har du emellertid haft tillgång till en viss kredit måste du betala ränta för den tid du förfogade över den. Kredit- eller lånebeloppet du erhållit måste betalas tillbaka inom 30 dagar. Ångerrätten börjar gälla från och med att avtalet ingåtts och dokumentationen är i dina händer. Detta innebär kort och gott att om du blir beviljad ett lån som betalas ut till dig, som sedan följs av ånger från din sida, har du rätt att säga upp avtalet inom 2 veckor utan att långivaren har rätt att motsäga sig ditt beslut.

Dina skyldigheter som konsument

Förvisso har konsumenter ett flertal rättigheter, men man har även en del skyldigheter gentemot säljaren/kreditgivaren. Detta gäller främst om du missar inbetalningar eller om du ignorerar dem.

Kreditgivaren kan då begära

  • Återtagandeförbehåll – säljaren återtar varan (detta måste då framkomma i avtalet så att du får en klar upplysning redan vid köpet)
  • Påminnelseavgifter och extra kostnader – vid överstiget förfallodatum krävs du på påminnelseavgift och en dröjsmålsränta (tidigast 30 dagar efter fakturautskick). Räntan är vanligtvis 8% högre än Riksbankens referensränta
  • Förskottsbetalning – en kredit- eller långivare har rätt att kräva dig på förskottsbetalning på återstående belopp om du brister i dina återbetalningar.

Kreditavtalet – en handling att bevara på säker plats

Det viktigaste i upprättandet av ett lån eller en kredit är avtalet som sluts mellan bägge parter. I detta ska det kort och koncist framgå vilken årlig räntesats som satts, vilka avgifter som tillkommer (dessa ska endast vara till för att täcka kreditgivarens kostnader som uppkommer i samband med varje, enskild kredit), samt vilka villkor som gäller om du som konsument inte sköter dina betalningar. Avtalet ska vara skriftligt och tydligt och bör bevaras på säker plats av båda parter ifall en tvist skulle uppstå.

Vad göra om jag blir orättvist behandlad?

Om du faller offer för en tvist, upptäcker felaktiga prisuppgifter eller om du anser att företaget du ingått ett avtal med inte sköter sig, kan du vända dig till bland annat Konsumentverket och Finansinspektionen. Den förstnämnda organisationen är dock den aktör som har det övergripande ansvaret och som även synar marknadsföringen av krediter och lån, så att en kund ska slippa bli vilseledd. Sker en överträdelse har Konsumentverket rätt till att ålägga företaget ifråga böter eller helt enkelt tvinga det att upphöra med sin kreditverksamhet.

Läs mer: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkreditlag-20101846_sfs-2010-1846